Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

за обект:

 

„Строителство на административна сграда, ТИР паркинг и обществено обслужване с обща площ 7540 м2”

в имот № 40909.126.60 по КККР на гр.Кърджали

 

I. Информация за контакт с инвеститора:

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.
“УСТРА – ХОЛДИНГ” АД, БУЛСТАТ: 000223245
2. Пълен пощенски адрес.
гр. Кърджали, ул. „Сан Стефано“ № 22
3. Телефон, факс и e-mail.
тел.: 0361/65230, факс: 0361/65236, ustra@abv.bg, office@ustraholding.com
4. Лице за контакти.
Станислав Валериев Хаджийски, тел.: 0888200305, e-mail: stanislavhad@gmail.com

II. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на административна сграда, ТИР паркинг за 24 тира, 16 паркоместа за леки автомобили и сграда за обществено обслужване – хотелска част, заведение за хранене и търговски обекти. Предложението е разположено край главен път Кърджали – ГКПП–Маказа. Отпадъчните води от тир – паркинга ще имат предимно битов характер и ще се заустват във водоплътна бетонирана изгребна яма, която периодично ще се почиства.
Земята е собственост на Възложителят, за което е представен Нотариален Акт № 163, том IV, рег.№ 6909, дело № 748/2008 г.
Върху имота няма ограничения за застрояване. През него не преминават подземни и надземни комуникационни съоръжения.

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
Засилената икономическа активност в района обуславя необходимостта от изграждане на обслужващ комплекс за товарни – ТИР, и други преминаващи в района автомобили.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.
Обекта не е свързан с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

4. Подробна информация за разгледани алтернативи.
Мотивът за избор на разглежданите алтернативи е насочване на новото строителство към места, притежаващи потенциал за развитие на туризъм, в които да се пренесе акцента на туристическите дейности.
При избора на терен са взети в предвид следните критерии:
• изяснена собственост върху земята;
• възможност за включване в електроразпределителната мрежа;
• възможност за ползване на питейна вода;
• достъп до терена по съществуваща транспортна инфраструктура.
Достъпната инфраструктура в района ще допринесе за повишаване на интереса към предлаганите услуги. В този смисъл те допълват мотивацията при избор на местоположение за поставените цели.

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.
Инвестиционното предложение ще бъде осъществено в имот № 40909.126.60 с площ 7540 m2 по кадастралната карта на гр.Кърджали. При строителството ще се ползва само разглежданият имот, като няма да се засяга допълнителен терен.

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.
Административната сграда ще бъде 5-та категория (до 1000 м2, макс. 3 етажа, до 10 м., нискоетажно застрояване).
Паркинг пространството е обособено за 24 ТИР и 16 места за други автомобили.
Общественото обслужване ще представлява сграда също 5-та категория (до 1000 м2, макс. 3 етажа до 10 м., нискоетажно застрояване) – монолитна стоманобетонна конструкция или метална със сандвич панели. Функциите които ще изпълнява сградата ще са: хотелска част с капацитет до 40 гости, заведение за хранене-до 50 човека и търговски обекти.

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура. Ще се ползва съществуващата. За включване на паркинга към съществуващата транспортна инфраструктура е разработен комуникационно-транспортен план (КТП), съгласуван без забележки със становище на ОД на МВР гр.Кърджали, сектор „Пътна полиция“ с рег.№ 13000-5283 от 16.07.2015 г.
Присъединяването на обекта към водопроводната мрежа ще се извърши, чрез водопроводно отклонение с дължина около 350 м от В и К тръбопровод, захранващ бетоновия център на „УСТРА-БЕТОН“ ООД. Електроснабдяването ще се извърши от съществуващ трафопост.

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и по-следващо използване.
Основните процеси, свързани с реализирането на дейността, обхващат три основни етапа – проектиране, строителство и експлоатация.
Предвижда изграждане на ТИР-паркинг и две сгради – административна и за обществено обслужване. Не се предвиждат фази закриване и възстановяване за по-следващо ползване.

9. Предлагани методи за строителство.
Начинът на застрояване в имот 40909.126.60, е свободно застрояване, а характерът на застрояване – ниско – до 3 етажа, до 10 m.
Конструктивно сградите ще бъдат изпълнени от монолитен стоманобетон, ограждащи тухлени стени с дебелина 0,25 m и фасадна топлоизолация.

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.
От природните ресурси ще се ползва питейна вода.
11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране.
При строителството:
Код Наименование Очаквано количество,
т/г
17 05 06 изкопани земни маси, различни от упоменатите в 170505
17 05 04 почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03
17 01 07 смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 0.1

Изкопните земни маси, почва и камъни ще се ползват за обратни насипи и оформяне на вертикалната планировка на терена. Излишните отпадъци се депонират на посочено от ОА – Кърджали место.

При експлоатация:
Код Наименование Очаквано количество,
т/г
20 01 01 хартия и картон; 1.2
20 01 02 стъкло 0.7
20 01 39 пластмаса 0.6
20 01 11 текстилни материали 0.1
20 02 01 биоразградими отпадъци 1.4

В гр.Кърджали е въведено разделно събиране на отпадъците, чрез разполагане на необходимия брой съдове за разделно събиране на отпадъци, които се предават за оползотворяване.
Биологично разграждащите се битови отпадъци ще се предават за компостиране или депониране на общинско депо за ТБО – Кърджали.
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.
Строителството ще бъде изпълнено по съвременен начин, с подходящи материали за топлоизолация, с цел постигане на висока енергийна ефективност.
Отоплението на обектите ще бъде изцяло на електрическа енергия.
Отпадните води ще се заустват във водоплътна изгребна яма и периодично се извозват до градска канализация гр.Кърджали. За улавяне на евентуални разливи на масла от паркинга ще се изгради каломаслоуловител.
13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).
Необходимо е водопроводно отклонение с дължина около 350 м. Отпадъчните води от тир – паркинга ще имат предимно битов характер и ще се заустват във водоплътна бетонирана изгребна яма, която периодично ще се почиства.

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
Не са необходими други разрешителни за осъществяване на дейността.
15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.
Поради отдалечеността на работната площадка от жилищни сгради не се очаква акустичен дискомфорт. Характера на извършваната дейност не предполага замърсяване компонентите на околната среда.
16. Риск от инциденти.
Рискът от инциденти е свързан както с увреждане здравето на работещите, така и с предпоставки за трудови злополуки.
За да се намали рискът от инциденти ще бъдат въведени ефективни предпазни мерки за подобряване условията на труд, водещи до:
• намаляване разходите по отсъствие от работа поради трудови злополуки или временна нетрудоспособност;
• намаляване разходите за компенсации на работещите при неблагоприятни условия на труд;
По време на строителството работещите ще бъдат осигурени с лични предпазни средства и работни облекла.
До работните места ще бъдат допускани само работници, които са преминали през инструктаж за безопасна работа.
При спазване на инструкциите за безопасна работа риска от инциденти ще бъде минимален.

III. Местоположение на инвестиционното предложение

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.

Приложени са: скици, нотариален акт и др.

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Районът е урбанизиран, в съседство няма земеделски земи.

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.
Съгласно действащият ОУП на гр.Кърджали, инвестиционното предложение попада в територия (зона) за производствени и складови дейности.
4. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа.
Инвестиционното предложение не засяга чувствителни територии, в т.ч. уязвими и защитени територии, санитарно-охранителни зони и др.
Няма да бъдат засегнати представителни екосистеми, елементи от националната екологична мрежа и паметници на културата.
4a. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.
Инвестиционното предложение не променя качеството и регенеративната способност на природните ресурси.
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.
Мотивът за избор на разглежданите алтернативи е насочване на новото строителство към места, притежаващи потенциал за развитие на туризъм, в които да се пренесе акцента на туристическите дейности.
При избора на терен са взети в предвид следните критерии:
• изяснена собственост върху земята;
• възможност за включване в електроразпределителната мрежа;
• възможност за ползване на питейна вода;
• достъп до терена по съществуваща транспортна инфраструктура.
Достъпната инфраструктура в района ще допринесе за повишаване на интереса към предлаганите услуги. В този смисъл те допълват мотивацията при избор на местоположение за поставените цели.

IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.
По време на експлоатация на обекта не се очакват значителни емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.
Реализацията на проекта няма да доведе до промени в съществуващото състояние на околната среда и здравето на хората, защото обекта не е източник на замърсяване на компонентите на околната среда като атмосферен въздух, води, почви, растителен и животински свят. От реализацията на подобектите в обекта не се очакват наднормени шумови нива, концентрации на прах и токсични вещества над граничните стойности, съгласно Българското и Европейско законодателства. В района на обекта няма обекти подлежащи на здравна защита.
Отпадните води са предимно от битов характер и ще се заустят във водоплътна бетонова шахта, от която периодично ще се извозват до градска канализация гр.Кърджали, а за улавяне на евентуални разливи от масла от площадката се предвижда изграждане на каломаслоуловител.
В района, където ще се реализира инвестиционното намерение няма източници на шум, които могат да имат вредно въздействие върху човека. При строителството на обекта е възможно в определени моменти да се създаде известно шумово натоварване от транспортните и строителни машини, но то не би могло да създаде дискомфорт за населението.
Не се очакват вибрационни въздействия, които могат да се считат за хигиенно значими.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.
В района на обекта и в близост до него няма елементи от Националната екологична мрежа.

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
При въвеждане на обекта в експлоатация не се очаква замърсяване на почвите, водите или въздуха в степен, която да окаже съществено въздействие върху компонентите на околната среда.

4. Обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.).
Въздействия се очакват предимно при строителството, които ще бъдат с локален и краткотраен ефект.
5. Вероятност на поява на въздействието.
При реализация на инвестиционното намерение не се очакват съществени вредни въздействия върху компонентите на околната среда, а вероятността за появата им е минимална.

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.
Териториалният обхват на въздействието върху компонентите на околната среда ще бъде малък, степента на въздействие – незначителна, с възможности за възстановяване. Кумулативни и комбинирани въздействия от функционирането на обекта не се очакват.

7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.
Строителството ще бъде изпълнено по съвременен начин, с подходящи материали за топлоизолация, с цел постигане на висока енергийна ефективност.
Отоплението на обектите ще бъде изцяло на електрическа енергия.
За третиране на отпадъчните води се предвижда изграждане на водоплътна изгребна яма за битово-фекалните отпадъчни води и каломаслоуловителна шахта за улавяне на евентуални разливи от масла от площадката.

8. Трансграничен характер на въздействията.
При строеж и експлоатация на обекта не се очакват вредни въздействия върху компонентите на околната среда с трансграничен характер.

Инвеститор:
(Валери Хаджийски)

Дата на публикуване на документа: 01.10.2015 г.

Текстът на този документ може да свалите в електронен формат от тук