За нас

„Устра – Холдинг“ АД, Седалище на дружеството

„Устра – Холдинг“ АД, Седалище на дружеството

Търговско дружество “Устра – Холдинг” АД, гр. Кърджали е основано през 1948 г. Строи обекти на територията на Oбласт Кърджали и в градовете София, Варна, Бургас, Попово и други. Извършва международна дейност в Русия, като подизпълнител на немската фирма “Хохтиф”.

Дружеството се представлява от Изпълнителния директор, който организира и ръководи дейността на централизиран принцип. Основните предмети на дейност на „Устра – Холдинг“ АД са Строителство, проектиране и ремонти, Инвестиции и мениджмънт, Производство и търговия, Транспорт и механизация.

Портфолиото на фирмата е богато и включва инвестиционни проекти на жилищни сгради, обществено-обслужващи обекти, промишлени предприятия, инфраструктурни обекти и редица дейности за благоустрояване. „Устра-Холдинг” АД има и специализирана дейност от март 2004 г. в областта на Разрушаването на сгради – механизирано и чрез взривяване.

Всички дейности нa „Устра Холдинг“ АД се извършват, чрез дъщерните дружества на компанията:

„Устра – Бетон” ООД – производство и търговия на бетонови, варови и циментови разтвори, строителни материали и продукти. Дружеството извършва автотранспортни услуги и услуги със строителна механизация, отдава под наем движимо и недвижимо имущество.

“Устра – Комплект” ООД – производство и търговия на бетонови, стоманобетонови и стоманени изделия, арматура и арматурни заготовки, детайли и комплектации по проект на клиента.

„Устра – Тур“ ЕООД – хотелиерска, туроператорска и ресторантьорска дейност. Дружеството притежава собствен Хотелски комплекс – “Устра”

Център за професионално обучение над 50 специалности и 20 различни професии.

„Устра – Холдинг“ АД притежава редица Сертификати:

Дружеството е член на Българска строителна камара и притежава необходимите лицензии за извършване на всички видове строителни услуги. Вписано е в Централния професионален регистър на строителя и притежава следните удостоверения за строежи:

  • Първа група – строежи от първа до пета категория
  • Втора група – строежи от втора до четвърта категория
  • Трета група – строежи от втора и трета категория
  • Четвърта група – строежи от първа до четвърта категория
  • Пета група – отделни видове строително-монтажни работи

„Устра – Холдинг“ АД притежава собствена материално-техническа база, транспортна техника, тежки строителни машини – багери, булдозери, челни товарачи, компресори, бетоновози, ударно-пробивни машини, ръчни механизирани инструменти, валяци, виброплочи, хидравлични чукове, щипки за разрушаване на стоманобетонови конструкции, трамбовки, флексове за рязане на бетон и асфалт и други. Разнообразната строителна механизация и автотранспортни средства се поддържат в ремонтните цехове на базата за механизация и автотранспорт.

Дружеството извършва добив на речна баластра и производство на плътен добавъчен материал (пясък, филц и чакъл) посредством Договор за предоставяне на концесия от 06.01.2006 г. за Добив на подземни богатства (строителни материали) – пясък и чакъл, от Находище “Сушево”, Община Момчилград, Област Кърджали.

От 2013 година „Устра – Холдинг“ АД разполага и със собствен Център за професионално обучение за повече от 50 специалности и 20 различни професии.

Отчитайки важността на качеството на строителството и строителните продукти, ръководството на дружеството следи за стриктно спазване на законовите и подзаконови нормативни документи, регламентиращи дейността и вътрешни норми и инструкции на фирмата, за осигуряване на контрол на качеството на произвежданата продукция, изпълняваните видове строително-монтажни работи и строителни услуги.

„Концепцията на дружеството е оптимална и гъвкава организация на строителния процес и високо качество на крайния продукт. Квалифицирания персонал, отличната материално – техническа база и богатият опит ни дават самочувствие, че можем да се справим с предизвикателствата в строителния бранш.“

Екипът от професионалисти,работещи в дружеството предоставя на своите клиенти високо качество на изпълнение за максимално кратък срок, а доброто познаване на новостите в строителните технологии и материали е отлична предпоставка за осигуряване на висока ефективност и дълъг срок на годност на изпълнените от дружеството обекти.