Устра Бетон ООД

UstraBeton

Бетонов център „LIEBHERR“

„Устра – Бетон“ ООД е част от „Устра Холдинг“ АД , с основен предмет на дейност – производство и търговия на бетонови, варови и циментови разтвори, строителни материали и продукти. Дружеството извършва автотранспортни услуги и услуги със строителна механизация, отдава под наем движимо и недвижимо имущество. „Устра – Бетон“ ООД работи със собствена Пресевна инсталация „“POWERSCREEN“- Northern Ireland, Бетонов център „LIEBHERR“, разполага със собствено Варово стопанство с хидратна вар, поддържа голям автопарк – багери, товарачни машини, бетонпомпи, бетоновози, самосвали, лекотоварни коли, автобуси и микробуси.

Дружеството извършва добив на речна баластра и производство на плътен добавъчен материал (пясък, филц и чакъл) посредством Договор за предоставяне на концесия от 06.01.2006 г. за Добив на подземни богатства (строителни материали) – пясък и чакъл, от Находище „Сушево“, Община Момчилград, Област Кърджали.

С оглед отчитане на все по-големите изисквания на пазара за съответствие на предлаганите продукти и услуги и въвеждането на междунарни стандарти за управление на качеството са актуализирани и синхронизирани всички съществуващи фирмени норми и инструкции с международния стандарт ISO 9001:2008. Включени са и във внедрена, документирана и поддържана сертифицирана „Система за управление на качеството“. Дружеството осъществява своето производство и извършва услугите по сертифицирана Система за управление на качеството ISO 9001:2008, притежава сертификат за съответствие на всички произвеждани класове бетони, а строителните разтвори и произвежданите добавъчни материали се придружават от декларация за съответствие на базата на сертифицирана Система за производствен контрол.

Повече информация може да намерите на сайта на „Устра – Бетон“ ООД

UstraBeton

Пресевна инсталация „Power Screen“

UstraBeton

Бетонпомпа

UstraBeton

Бетоновоз