Устра Холдинг АД

Търговско дружество “УСТРА – ХОЛДИНГ” АД, гр. Кърджали е основано през 1948 г. Строи обекти на територия на Кърджалийска област, в градовете София, Варна , Бургас, Попово. Обекти в Русия, като подизпълнител на немската фирма “Хохтиф”.

Дружеството се представлява от Изпълнителния директор. Той организира и ръководи дейността на централизиран принцип.
Дружеството е с предмет на дейност:

 • Строителство
 • проектиране
 • инвестиционна дейност
 • Ново строителство и ремонт на мостови съоръжения и други обекти
 • търговия със строителни и други материали
 • строителни услуги в страната и чужбина
 • отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество.

Дружеството изпълнява жилищни и промишлени сгради, офиси, инфраструктутно строителство, благоустрояване, изграждане на нови съоръжения – мостове, виадукти, подпорни стени, ремонт, възстановителни и укрепителни работи на съществуващи съоръжения и други.

Притежава СЕРТИФИКАТИ – ISO 9001:2008 , OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, Сертификат SA 8000:2008, ЕС Сертификат за производствен контрол БДС EN 15050:2007.

“УСТРА – ХОЛДИНГ” АД, Кърджали е член на Българска строителна камара . Притежава необходимите лицензии за извършване на всички видове строителни услуги. Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя и притежава следните удостоверения за строежи:

 1. Първа група – строежи от първа до пета категория
 2. Втора група – строежи от втора до четвърта категория
 3. Трета група – строежи от втора и трета категория
 4. Четвърта група – строежи от първа до четвърта категория
 5. Пета група – отделни видове СМР

През годините дружеството е построило стотици жилищни сгради с около 10 000 апартамента с инфраструктурата на квартали в градовете Ростов на Дон – Русия, София, Кърджали, Ардино, Момчилград, Джебел, Крумовград, Ивайловград .
Освен жилищните блокове са изпълнени водопроводна мрежа, канализация, подпорни стени, вертикална планировка и благоустрояване, зони за отдих, квартални улици и паркинги.

Общественото строителство в гр. Кърджали и общинските центрове е изпълнено изцяло от “УСТРА – ХОЛДИНГ” АД, като по-значими обекти са: Поща, Профсъюзен дом, Поликлиника, Окръжна болница, театър “Д. Димов”, сградата на Общинската администрация, хотелите “Арпезос” и “Устра” в Кърджали. Дело на дружеството са и 24-класни училища в гр. Кърджали, гр. Джебел, с. Кирково и с. Подкова, Читалище в Момчилград, Климатична гимназия в Ардино, общежития, детски градини и много други обществени сгради.

Всички големи промишлени предприятия в града и областта, като АД “Пневматика”, Кърджали с поделенията му в Джебел, Кирково и Комунига, “Арда-инструмент” АД, “Бистрец” АД, АД “МонеК-юг”, Кърджали, Винарска изба и ЗКД в Ивайловград и много други, са изградени от дружеството
Обекти, които „Устра-Холдинг” АД е изпълнило са:
І. Път Е-85 Кърджали-Маказа –І-ви етап
– ССП на км.368+665
– Мост на км. 374+624
– ССП на км.375+678
ІІ. Път Е-85 Кърджали-Маказа-ІІ-ри етап
– Мост на км.345+360
– Мост на км.355+220
ІІІ.Разширение на ВЕЦ „Студен кладенец
ІV. СМР за опазване и укрепване на археологически комплекс»ПЕРПЕРИКОН» и рехабилитация на поситителска пешеходна мрежа в него»По проект –дом на богове и хора”, ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ №BG161PO001/3.1-03/2010/033 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013г.”
V. Обект:„Интегриран проект за подобрение на водния сектор на гр. Хисаря: изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир гр. Хисаря и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово, и кв. Миромир”
VІ. Реконструкция канализационна мрежа гр.Кърджали
VІ.Жилищни блокове, детски заведения и училища в гр.Кърджали, гр.Момчилград, гр.Ардина, гр. Крумовтрад и в селските райони на Област Кърджали.
Изпълнени са и много укрепителни съоръжения.

Дружеството се представя на българският пазар и с производство на стоманобетонови елементи за мостови съоръжения. Изпълнява инвестиционни проекти за жилищно и промишлено строителство,благоустрояване и инженерна инфраструктура, укрепителни подпорни стени, хидротехнически пътни и мостови съоръжения, съответствуващи на изискванията на клиентите и действащите нормативни актове, гарантирайки отлично качество. Произведените от дружеството продукти и извършваните строително монтажни работи са в съответствие с изискванията на европейския стандарт ISO EN 9001:2008 и система за управление на качеството.

Дружеството притежава собствена материално-техническа база, транспортна техника, тежки строителни машини – багери, булдозери, компресори, бетоновози, ударно-пробивни машини, ръчни механизирани инструменти и други.
Разнообразната строителна механизация и автотранспортни средства се поддържат в ремонтните цехове на базата за механизация и автотранспорт.
Дружеството извършва добив на речна баластра и производство на плътен добавъчен материал.

„Устра-Холдинг” АД притежава ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ОТ 06.01.2006год., ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА-СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ-ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛ, ОТ НАХОДИЩЕ „СУШЕВО”, община МОМЧИЛГРАД, област КЪРДЖАЛИ.

Произвежда бетонови, варови и циментови разтвори, търговия с тях. Извършва услуги с автотранспорт и строителна механизация, търговия със строителни материали и продукти. Отдава под наем движимо и недвижимо имущество. Работи със собствена ПРЕСЕВНА ИНСТАЛАЦИЯ „POWERSCREEN”-Northern Ireland, БЕТОНОВ ЦЕНТЪР “LIEBHERR” с и Варово стопанство с хидратна вар , багери, товарачни машини, бетонпомпи, бетоновози, самосвали, лекотоварни коли, автобуси и микробуси.
Дружеството осъществява своето производство и извършва услугите по сертифицирана Система за управление на качеството ISO 9001:2008. С оглед отчитане на все по-големите изисквания на пазара за съответствие на предлаганите продукти и услуги и въвеждането на междунарни стандарти за управление на качеството, съществуващите фирмени норми и инструкции са актуализирани и синхронизирани с международния стандарт ISO 9001:2008 и включени във внедрена, документирана и поддържана сертифицирана Система за управление на качеството. Дружеството притежава сертификат за съответствие на всички произвеждани класове бетони, а строителните разтвори, произвежданите добавъчни материали се придружават от декларация за съответствие на базата на сертифицирана Система за производствен контрол.

„Устра-Холдинг”АД произвежда и продава бетонови, стоманобетонови и стоманени изделия, арматура и арматурни заготовки, детайли и комплектации по проект на клиента. Разполага с цехове за арматурни заготовки, за железарски услуги, оборудвани с необходимия машинен парк. На територията на фирмата има обособени площадки (открити и закрити) за производство на тротоарни плочи; бордюри – пътни и градински; бетонови тръби с римес – машини от ф200 до ф800; бетонни блокчета за рудодобивните предприятия; бетонови и стоманобетонови тръби с диаметри над 1 м; панели по заявка ня клиента; пилоти за укрепителни работи; коминни тела за жилищното строителство и всички изделия посочени от клиента, в съответствие с действащите стандарти и нормативни актове. Дружеството работи със ново технологично оборудване. Произвежданите изделия и детайли се придружават с декларации за съответствие на основание действаща Система за производствен контрол.
„Устра-Холдинг” АД има специализирана дейност в областта на „Разрушаване на сгради- механизирано и чрез взривяване.Дружеството развива дейността си от м.март 2004 год.

За тази дейност дружеството разполага с нови съвременни технически средства на водещи световни компании( JCB,CATERPILLAR, komatsu,Hyundai,NEW HOLLAND) багери и челни товарачи, булдозери,валяци,виброплочи,хидравлични чукове,щипки за разрушаване на стоманобетонови конструкции,трамбовки, флексове за рязане на бетон и асфалт.

РЕАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ:

1. „ИНТИС”ООД гр.Русе-Техническа ликвидация на стоманобетонен бетонов център с височина 25м. и прилежащата естакада към него.
2. „Пиринхарт”АД гр.Разлог -„Техническа ликвидация на комбинат за целулоза и хартия” -гр.Разлог”
3. „Пиринленд Инвестмънтс”ЕАД гр.София –„Техническа ликвидация на комбинат за дрожди-гр.Разлог”
4.„ПОЛИМЕРИ“АД-Девня-„Техническа ликвидация стара част на завода.
5. Фабрика за хартия “СТАМБОЛИЙСКИ”ЕАД гр.Стамболийски-Техническа ликвидация на естакада за въглища и склад за въглища с височина 22м
6. „Лайт импекс М“ ЕООД Варна-„Техническа ликвидация на част от завод Полимери –Девня.
7. Община „Братя Даскалови“ с.Братя Даскалови-Техническа ликвидация на бивше читалище с.Черна Гора община Братя Даскалови
8 .“ВИТАМИНА-ЕС“-АД гр.Стамболийски-Техническа ликвидация на цех „Ензимно“ и „Хладилно депо“

Концепцията на дружеството е оптимална и гъвкава организация на строителния процес и високо качество на крайния продукт.

Квалифицирания персонал, отличната материално – техническа база и богатият опит, ни дават самочувствие, че можем да се справим с предизвикателствата в строителния бранш.

Дружество се занимава с хотелиерска, туроператорска и ресторантьорска дейност. Устра-Холдинг”АД има собствен Хотелски комплекс “УСТРА”. Той е разположен в централната част на гр. Кърджали, Уютен, тих и идеално поддържан, той предлага отлични условия за работа, отдих и почивка.
Основно реконструиран, хотелът отговаря на категоризация *** три звезди и предлага пълен туристически продукт. Хотелиерската дейност се осъществява чрез леглови фонд от общо 102 легла, разположени в удобно и комфортно обзаведени апартаменти и стаи с едно и с две легла. На гостите на хотела се предлага “рум-сервис”, интернет услуги, козметичен и фризьорски салон, перални услуги, химическо чистене, гладене. Залата за пресконференции и други конферентни прояви, семинари, делови срещи и разговори е на разположение на бизнес – клиенти и за конферентен туризъм. В просторното фоайе на хотела са разположени дневен “лоби” бар и кафе, които обслужват гости и клиети на хотела. По красива и ефектна вита стълба от фоайето на първи етаж се достига до стилен и елегантен ресторант предлагащ закуска, обяд и вечеря, в който се организират и приеми, работни обяди, официални тържества и делови срещи.

Притежава Удостоверение № PKK-19-7198 – категория ТРИ ЗВЕЗДИ ЗА ХОТЕЛ УСТРА; Удостоверение № PKK-19-7199 – категория ТРИ ЗВЕЗДИ за КЛАСИЧЕСКИ РЕСТОРАНТ УСТРА и Удостоверение № PKK-19-6392 – категория ТРИ ЗВЕЗДИ за ЛОБИ БАР УСТРА.

Устра-Холдинг АД притежава ЛИЦЕНЗИЯ на Център за професионално обучение по 20 бр. професии и 50 бр. специалности.

Професиите са: Продавач консултант, Икономист, Офис-секретар, Оператор на компютър,Работник в хранително вкусовата промишленост, Работник в текстилното производство, Строител, Растениевъд,Животновъд, Фермер,Работник в озеленяването, Работник в рибовъдството,Социален асистент, Камериер,Готвач,Сервитьор – барман,Екскурзовод, Фризьор, Козметик, Маникюрист-педикюрист.

Отчитайки важността на качеството на строителството и строителните продукти, ръководството на дружеството следи за стриктно спазване на законовите и подзаконови нормативни документи, регламентиращи дейността и вътрешни норми и инструкции на фирмата за осигуряване на контрол на качеството на произвежданата промишлена продукция, изпълняваните видове СМР и строителни услуги.

Екипът от професионалисти,работещи в дружеството предоставя на своите клиенти високо качество на изпълнение за максимално кратък срок. Доброто познаване на новостите в строителните технологии и материали ни дава възможност да осигурим ефективност и дълъг срок на годност на изпълнените от нас обекти